Положення про постійні комісії районної ради VII скликання

trizyb1

УКРАЇНА
КОРОСТИШІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Перша сесія VІІ скликання

від  22 грудня 2015 року    №  22                                        

Про  Положення

про постійні комісії

районної ради

VIIскликання

 

          Відповідно до статей 43, 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", районна рада

ВИРІШИЛА :

    1. Затвердити Положення про постійні комісії районної ради VII скликання (додається).

         2. Контроль за виконанням рішення покласти на голів постійних комісій районної ради.

 

 

                    Голова районної ради                                     С.В.Бондарчук

 

 

 

Додаток

до рішення районної ради

від 22.12.2015 року 22

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії  районної ради VII скликання

 

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

1. Постійні комісії ради у своїй роботі керуються Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами, регламентом ради та цим положенням.

2. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання. Головуючий повинен вживати заходів до інформування та залучення до участі в засіданні комісії якомога більшої кількості осіб, що мають зацікавленість у предметі розгляду. Члени постійної комісії мають прагнути збільшення ефективності схвалюваних рішень та досягнення консенсусів.

3. Засідання постійних комісій є відкритими та гласними, жодній особі не може бути відмовлено у праві присутності на її засіданні. Проведення закритих засідань заборонено. Право громадянина України бути присутніми на засіданні може бути обмежено лише у випадку вчинення протиправних дій, а саме ініціювання бійки, хуліганських дій, вигуків в нетверезому стані, тощо.

4. Усі стадії роботи комісії (початок, обговорення, голосування, завершення, тощо) є відкритими. Члени комісії та працівники виконавчого апарату ради, які мають інформацію про можливу присутність на засіданні комісії великої кількості людей, зобов’язані повідомити про це голові комісії (особам, які його замінюють). Голова комісії повинен вирішити перед початком засідання комісії питання про проведення засідання в приміщенні, яке дозволятиме забезпечити присутність усіх бажаючих. Такими приміщеннями можуть бути зали пленарних засідань, актові зали адмінбудівель, тощо. У випадку, якщо велика кількість присутніх зібралась несподівано (випадково, стихійно), то головуючий повинен оголосити перерву в засіданні та вирішити питання про організацію засідання в такий спосіб, щоб забезпечити можливість участі громадян у засіданні (обрання більшого приміщення, проведення виїзного зсідання, відкривання дверей та розміщення в коридорі, транслювання засідання в суміжні приміщення, тощо).

5. Діяльність комісії висвітлюється на сайті ради та у ЗМІ. При функціонуванні сайту ради повинно бути забезпечено:

  • •розміщення діючої редакції Положення про постійні комісії, склад членів постійної комісії;
  • •плану роботи ради, з зазначенням точних дат проведення чергових засідань, адрес приміщень, відповідальних осіб за проведення засідань комісій;
  • •розміщення протоколів, висновків, рекомендацій постійних комісій;
  • •завчасне оприлюднення інформації про час, місце та порядок денний засідання постійної комісії;
  • •розміщення звітів постійних комісій;

6. Постійні комісії обираються радою у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

7. У складі ради функціонують наступні постійні комісії:

  1. з питань законності, правопорядку, регламенту та антикорупційної політики.
  1. з питань бюджету, комунальної власності та адміністративно-територіального устрою;
  1. з питань соціально-економічного та агропромислового розвитку, екології і земельних відносин;
  1. з питань охорони здоров’я, соціального захисту та гуманітарних питань;

Основна функціональна спрямованість кожної комісії визначається її назвою. У випадку, якщо питання належить до вітання кількох комісій, а також у випадку виникнення сумнівів чи суперечностей, щодо належності питання тій, чи іншій комісії, таке питання вноситься на розгляд кожної з цих комісій.

8. Комісії діють за дорученням ради або з власної ініціативи. На своїх засіданнях комісії готують та вивчають проекти рішень, проекти програм, бюджету, звітів, вивчають і готують питання місцевого значення, які вносяться на розгляд ради, готують висновки та рекомендації, виступають на  сесіях ради з доповідями і співдоповідями за підсумками вивченого та з’ясованого.

9. Постійні комісії в обов’язковому порядку попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань. Для забезпечення такої діяльності комісій особа, яка висуває кандидата для обрання, затвердження або погодження радою, зобов’язана передати проект відповідного рішення та інформацію, що характеризують претендента на обговорення та розгляд комісії не пізніше 10 днів до пленарного засідання сесії. Під час попереднього розгляду кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою комісія має право викликати кандидата на засідання комісії для співбесіди; в такому випадку явка на співбесіду кандидата є обов’язковою.

10. У випадку, якщо станом на час розгляду проекту рішення на пленарному засіданні ради відомо, що даний проект рішення не був розглянутий хоча би однією з постійних комісій ради, головуючий зобов’язаний оголосити про причини такої ситуації, зокрема про відсутність кворуму в комісіях напередодні, відмову комісій розглядати зазначений проект рішення або ж оголосити інші причини, відсутності попереднього розгляду проекту рішення хоча б однією комісією ради. У випадку, якщо одна та більше комісій розглянули проект рішення, але висновки та рекомендації до проекту відсутні, головуючий не проводить з’ясування та оголошення причин такої поведінки комісій.

11. Постійні  комісії за дорученням ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді  підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради 

12. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

13. У разі необхідності, на засідання комісії запрошуються керівники підприємств, установ  та організацій.

14. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання  комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин (в т.ч. відмови від скликання і проведення комісії) його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії. Порядок денний засідання комісії формує секретар комісії.

15. Про час, місце проведення засідання та питання, що вносяться на обговорення, повинно бути розміщено відповідне повідомлення на веб-сайті ради, здійснено розсилку електронною поштою на адреси депутатів та помічників-консультантів депутатів місцевих рад, а також персонально телефоном повідомлено членів комісії та запрошених на її засідання осіб не пізніше ніж за добу до його початку.

16. Члени комісії повинні бути сповіщені про засідання комісії не менш як за добу, а у невідкладних випадках – не менш як за 3 години. В повідомленні про засідання постійної комісії повинен бути зазначений час і місце проведення засідання, порядок денний.

17. Порядок денний формується головою комісії за власною ініціативою та подання членів комісії, голови ради. До порядку денного включаються питання про проекти рішень внесених на чергову сесію, а також звернення громадян та інші питання, що входять до компетенції комісії. При скликанні позачергових засідань постійної комісії забороняється включення до порядку денного питань, які не є предметом позачергового засідання.

18. Відповідальність за підготовку проектів відповідних документів, що вносяться на розгляд комісії несуть працівники виконавчого апарату та автори проектів рішень.

19. При проведенні засідання комісії ведеться протокол засідання. Протокол засідання комісії повинен бути виготовлений на протязі двох робочих днів від дня проведення засідання комісії. Кожен член комісії має право додати в протокол свою окрему думку, довідкові, письмові матеріали, повний текст свого виступу тощо. Особи незгідні із редакцією протоколу засідання комісії, мають право подати до нього свої зауваження, які розглядаються на засіданні комісії.

20. Основною формою роботи постійних комісій є засідання, які скликаються в міру необхідності, але не менше як один раз в місяць і є правомочним, якщо в них бере участь більше половини її членів від загального складу комісії. Для вирішення актуальних та термінових задач, а також за наполяганням будь-якого члена комісії, постійна комісія має право проводити виїзне засідання.

21. Член комісії не може бути позбавлений права присутності на засіданні постійної комісії.

22. На засіданні постійної комісії член комісії має беззаперечне та безумовне право на виступ, внесення пропозицій, зауважень. Слово для виступу членів комісії надається головуючим в порядку черговості їх вимог. У випадку виникнення спірної ситуації питання про черговість виступів може бути поставлена на голосування. З метою забезпечення належної уваги до думок депутатів-членів комісії вони зобов’язуються у власних виступах привертати особливу увагу на ті частини промови, у яких висловлюються пропозиції та зауваження депутата.

23. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на засіданні постійної комісії, або передані в письмовій формі головуючому, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про вжиті заходи повідомити депутатові та раді. Член постійної комісії може висловити окрему думку, шляхом повідомлення про неї до проведення голосування за певне питання порядку денного, про що робиться відмітка в протоколі засідання комісії. Окремі думки є невід’ємною частиною протоколу засідання комісії та підлягають оприлюдненню разом із протоколом

24. Право ухвального голосу мають члени комісії. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половину складу постійної комісії. Процедурні рішення приймаються, як правило, більшістю від присутніх членів комісії.

25. Депутат місцевої ради, який не є членом постійної комісії, а також голова місцевої адміністрації, його заступники, керівники виконавчих органів ради, керівники підприємств, установ та організацій, народні депутати України та їх помічники,  мають право дорадчого голосу на засіданні комісії.

26. Кожному депутату місцевої ради, що є присутнім на засіданні постійної комісії забезпечується право на виступ. Спочатку слово надається членам комісії, а потім депутатам, що не є членами комісії. За процедурним рішенням комісії право виступу надається також усім присутнім на засіданні комісії, що не є депутатами ради (запрошеним, представникам ЗМІ та громадськості, службовцям ради, представникам підприємств, установ, організацій, заявникам, тощо) за їх проханням в черговості надходження прохань про виступ.

27. Головуючому заборонено ставити на голосування питання, у випадку якщо присутні не реалізували свого права на виступ, в порядку визначеному вище. Перешкоджання у реалізації описаних прав (зокрема, ненадання слова, позбавлення слова, голосування до завершення виступів, тощо) є перешкоджанням в реалізації повноважень депутата місцевої ради, що тягне відповідальність згідно із вимогами чинного законодавства.

Особи, що беруть участь в обговоренні, як правило виступають один раз з обговорюваного питання порядку денного. Право виступу повторно, а також більшої тривалості може бути надано будь-якій особі за процедурним рішення комісії.

28. За вимогою члена комісії розглядуване питання повинне бути винесене на виїзне засідання, яке проводиться за місцем проживанням заявників, учасників суспільних відносин, зацікавлених у рішенні осіб. У випадку надходження вимоги члена комісії про проведення виїзного засідання обговорення цього питання припиняється, а головуючий ставить на обговорення дату, час, місце виїзного засідання та організаційні питання (участь працівників секретаріату, протоколювання засідання, інформування учасників, запрошення мешканців, ЗМІ, тощо). Виїзне засідання повинно бути проведене постійною комісією не раніше 1 дня і не пізніше 7 днів від дня проведення засідання комісії, на якому членом комісії заявлено про ініціювання виїзного засідання. Ініціювання виїзного засідання є правом члена комісії та не потребує рішення постійної комісії (окрім організаційних питань) і не може бути заперечене іншими членами комісії. Рішення комісії ухвалені в супереч ініціюванню виїзного засідання є недійсними. Головуючий на засіданні комісії несе персональну відповідальність за дотримання прав члена комісії. Перешкоджання у реалізації цього права (зокрема, прийняття рішення всупереч вимозі члена комісії) є перешкоджанням в реалізації повноважень депутата місцевої ради, що тягне відповідальність згідно із вимогами чинного законодавства.

29. У випадку з’ясування на засіданні комісії під час обговорення питання нових обставин (які не повідомлялись при скликанні засідання комісії), що позбавляють члена комісії можливості прийняти зважене і відповідальне рішення (необхідність вивчення великого обсягу інформації, необхідність перевірки повідомлених доповідачем чи іншими промовцями обставин та фактів, тощо) за вимогою члена комісії прийняття рішення з такого питання повинно бути відкладене на 1 день.

30. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації та можуть готувати проекти рішень ради. Висновки, рекомендації та проекти рішень постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, в разі його відсутності заступником або секретарем.

31. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк. Якщо комісією не визначено строк для розгляду рекомендації, то вважається, що тривалість такого строку 10 днів із дня отримання тексту рекомендацій відповідним адресатом.

32. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, голови ради   розглядаються постійними комісіями спільно. Висновки, рекомендації, прийняті у їх правомочному складі на їх спільних засіданнях, підписуються головами постійних комісій;

33. Комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею. Депутати  працюють  у  постійних  комісіях на громадських засадах.

34. Участь депутатів, членів комісії в роботі постійної комісії обов’язкова. Комісія вправі заслухати звіт депутата про участь в роботі відповідної комісії.

Постійні комісії щорічно звітуються перед радою про свою діяльність.

До звіту повинна бути включена статистична інформація:

- кількість засідань постійної комісії;

- кількість розглянутих комісією питань;

- кількість комісією внесених проектів рішень;

- кількість рішень ради та виконавчого комітету, що перебували на контролі комісії;

- кількість висновків та рекомендацій, що були внесені комісією;

- відвідування засідань комісії її членами.

Звіт повинен містити план комісії на наступний період та інформацію про виконання плану за звітний період, що був складовою попереднього звіту комісії. Звіт комісії розглядається на пленарному засіданні ради з доповіддю представника постійної комісії. Одночасно із прийняттям до уваги звіту постійної комісії, рада вирішує питання про ефективність роботи комісії та необхідність її подальшого існування. Рада також обговорює ефективність діяльності голови комісії та дотримання ним вимог Регламенту ради та Положення про постійні комісії; також обговорюється питання про виконання своїх обов’язків членами комісії, в т.ч. відвідування ними засідань комісій.

35. Члени комісій зобов’язані запобігати корупції, нерівноправності громадян, виникненню ситуацій, які можуть призводити до корупційних ризиків. Запобігання корупції також здійснюється з’ясуванням конфлікту інтересів депутата ради, інших представників місцевого самоврядування, під час вивчення всіх питань в комісії. Депутати місцевої ради зобов’язані інформувати комісію, повідомляти про конфлікт інтересів, надавати інформацію, яким чином питання, які розглядаються комісією, стосуються того, чи іншого депутата ради. У випадку порушення законодавства, регламенту, рішень ради та цього положення, депутати несуть відповідальність.

36. Голова постійної комісії здійснює планування роботи постійної комісії на півріччя. План роботи комісії затверджується на засіданні постійної комісії, доводиться до відома всіх голів постійних комісій.

37. Інформування громадськості про діяльність постійних комісій покладається на раду та голову комісії.

38. Організаційно-методичне, технічне і матеріальне обслуговування постійних комісій, а також забезпечення їх функціонування здійснюється відділом секретаріату ради. Для роботи постійної комісії виділяється приміщення, яке обладнане необхідними меблями та копіювальною технікою.

Розділ 2. КОМПЕТЕНЦІЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ РАЙОННОЇ РАДИ.

 

2.1. З питань законності, правопорядку, регламенту та антикорупційної політики:

 

2.1.1. Здійснює   попередній   розгляд   проектів   програм    соціально - економічного і культурного розвитку, бюджету району, цільових програм з питань забезпечення   законності,   правопорядку,   охорони  прав,   свобод  і законних  інтересів  громадян,   сприяння  діяльності   органів   прокуратури, внутрішніх справ, звітів про виконання цих програм.

2.1.2. Бере участь у розробці та здійсненні заходів щодо захисту прав та інтересів громадян, їх правового виховання на території ради, забезпечення законності та охорони правопорядку.

2.1.3. Розглядає   пропозиції  про  надання  допомоги  на  підтримку  у створенні   громадських   формувань   з   охорони  громадського   порядку  та органів    самоорганізації    населення.  

2.1.4. Заслуховує, в разі  необхідності, інформації сільських та міської рад про роботу по координації цих формувань.

2.1.5. Готує пропозиції на розгляд ради з питань утворення місцевої міліції.

2.1.6. Відповідно до угоди між районною, міською та сільськими радами аналізує та вивчає стан дотримання законності в діяльності органів місцевого самоврядування.

2.1.7. Готує висновки до проектів загальнообов'язкових рішень ради, а також з інших питань, що належать до відання комісії. Здійснює контроль за виконанням таких рішень.

2.1.8. Приймає участь у наданні практичної допомоги органам місцевого самоврядування в роботі по організації прийому громадян, у розгляді їх
звернень.

2.1.9. Бере участь у розробці пропозицій до проектів нових законів та у наукових заходах з правової тематики.

2.1.10. Аналізує   матеріали,    що    надійшли    від    правооохоронних   і контролюючих органів, дані статистичної звітності, що характеризують стан
законності на території району і, за наслідками опрацювання цих матеріалів
вносить пропозиції керівнику районної ради.

2.1.11. Готує пропозиції про внесення змін до рішень районної ради, про скасування їх чи визнання такими, що втратили чинність.

2.1.12. Проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування по виконанню вимог   Комплексної  програми   профілактики   злочинності   на відповідний період, по наслідках приймає рекомендації.

2.1.13. Розробляє    пропозиції, доповнення  та зміни до Регламенту   і  вносить їх на розгляд районної ради, здійснює контроль за дотриманням регламенту.

2.1.14. Дає пояснення депутатам, іншим учасникам пленарного засідання ради щодо застосування положень Регламенту роботи районної ради.

2.1.15. Розглядає питання щодо дотримання кожним  депутатом норм депутатської етики.

2.1.16. Розглядає    заяви    депутатів    про    дострокове    припинення депутатських повноважень, готує та вносить на розгляд ради пропозиції з
питань проведення виборів депутатів замість вибулих.

2.1.17. Здійснює   контроль   за   своєчасним   розглядом   керівниками управлінь райдержадміністрації, підприємств, об'єднань, установ, організацій запитів депутатів районної ради.

2.1.18. Розглядає питання про практику обліку та реалізації державними і
громадськими    органами,    підприємствами,    об'єднаннями,    установами,
організаціями пропозицій і зауважень депутатів районної ради, висловлених
на сесіях ради, або переданих в письмовій формі головуючому на сесії.

2.1.19. За дорученням ради готує рекомендації   з питань, пов'язаних з депутатською діяльністю, організовує заслуховування повідомлень депутатів
про їх роботу в раді, про виконання ними депутатських обов'язків, рішень та
доручень ради, постійних комісій.

2.1.20. Готує висновки з питань, пов'язаних з гарантіями депутатської діяльності, відкликанням депутата виборцями або в зв'язку з набранням законної сили обвинувального вироку щодо депутата.

2.1.21. На підставі спільної угоди вивчає та готує рекомендації з питань місцевого самоврядування,  навчання  посадових   осіб  місцевого самоврядування, виконання  чинного законодавства  з питань  місцевого самоврядування.

2.1.22. Вносить пропозиції щодо затвердження символіки (герба, правора тощо) району.

2.1.23. Керується в своїй діяльності вимогами ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами в частині, що стосується функціональних питань комісії.

2.1.24. Звітує перед радою про проведену роботу.

2.2. З питань бюджету, комунальної власності

та адміністративно – територіального устрою:

2.2.1. Готує  проекти   рішень   районної  ради  про  основні   напрями  бюджетної політики на наступний рік.

2.2.2. Попередньо  розглядає   проект  районного   бюджету.

2.2.3. Виносить пропозиції щодо змін та доповнень до районного бюджету

.

2.2.4. Подає на розгляд районної ради висновки по проекту районного бюджету.

2.2.5. Вносить пропозиції щодо змін та доповнень до затвердженого бюджету.

2.2.6. Здійснює контроль за виконанням районного бюджету, цільовим та економним використанням бюджетних коштів.

2.2.7. Контролює питання ефективності управління майном, що належить до спільної власності територіальних громад району.

2.2.8. Попередньо розглядає звіт про виконання бюджету та вносить його на затвердження районної ради.

2.2.9. Вносить пропозиції по встановленню орендної плати на майно, а також наданню пільг по орендній платі.

2.2.10. Готує   висновки   по  утворенню    резервного  фонду  та позабюджетних коштів районної ради, положення про які затверджує сесія районної ради, бере участь в розробці положень про цей фонд і кошти.

2.2.11. Контролює  питання  витрачання   бюджетних  коштів,   вносить пропозиції по організації і контролю з цього питання.

2.2.12. Розглядає і робить висновки щодо передачі в відчуження спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району та розпоряджень голови райдержадміністрації, які вносяться на  затвердження ради, з питань цієї власності.

2.2.13. Розглядає питання та готує висновки стосовно питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених чинним законодавством;

2.2.14. Керується в своїй діяльності вимогами ст.47 Закону України «Про місцеве   самоврядування   в   Україні»,   іншими   законами   в   частині,   що стосується функціональних питань комісії.

2.2.15. Звітує перед радою про проведену роботу.

 

 

2.3. З питань соціально – економічного та агропромислового  розвитку,

екології і земельних відносин:

2.3.1. Попередньо розглядає:

-        програми соціально-економічного розвитку району щодо роботи промислових, будівельних, транспортних підприємств і об'єднань,     підприємств     енергетики,     зв'язку, житлово-комунального господарства, торгівлі та побутового обслуговування.
загальнодержавні,  обласні та  районні   програми   соціально- економічного розвитку, реформування агропромислового комплексу, охорони дозвілля, використання та охорони земель, підвищення родючості грунтів;

-        питання  щодо  розпорядження  землями  територіальних  громад, вилучення (викупу) та надання в оренду земельних ділянок відповідно до визначених законом повноважень;

-        питання   передачі   земельних   ділянок   комунальної   власності   у державну власність та державної власності у комунальну власність;

-        проекти, схеми земелустрою;

-        питання встановлення та зміни меж сіл, які входять до складу району;

-        надає рекомендації щодо вирішення земельних спорів.

2.3.2. Вивчає та здійснює контроль за виконанням програм, проектів, рішень ради, зокрема:

-        щодо використання земельних, водних, лісових ресурсів, охорони земель,    поліпшення    родючості    грунтів,    впровадження    прогресивних ґрунтозахисних, ґрунтообробних та екологічно безпечних технологій;

-        проведення агролісотехнічних заходів та консервації деградованої і забруднених земель;

-        роботи   обслуговуючих  кооперативів,  заготівельних  організацій, переробки, зберігання і реалізації сільськогосподарської продукції.

2.3.3. Сприяє  сільскогосподарським  товаровиробникам  у  виробничій  діяльності, створенні умов для рівноправного функціонування різних форм власності.

2.3.4. Здійснює контроль за  виконанням  законів  про пріорітетний розвиток соціальної   інфраструктури   села,   агропромислового   комплексу району.

2.3.5. Аналізує стан дотримання на території району законів України щод використання  природних ресурсів.

2.3.6. Вивчає   стан   виконання   програм   та   рішень   ради   з   питань, пов'язаних з видобутком та використанням природних ресурсів району.

2.3.7. Здійснює попередній розгляд та вносить рекомендації на сесію ради з питань сприяння:

-          впровадження прогресивних технологій, досягнень науки і техніки щодо обробки та переробки мінеральних та природних ресурсів;

-          залученню інвестицій в розвиток мінерально-сировинної та добувної галузі району.

2.3.8. Попередньо розглядає    проекти рішень      районної ради щодо використання   природних   ресурсів,   у   тому   числі   з   питань   відведення земельних ділянок, надання угідь для мисливства, передачі у власність, надання у постійне користування земельних, лісових ділянок на землях районної територіальної громади.

2.3.9. Здійснює   контроль   за   виконанням   необхідних   заходів   щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, епідемій, інших надзвичайних ситуацій. Інформування про них населення.

2.3.10. Бере участь у реалізації державної політики у сфері лісових відносин, виконанні програм з охорони використання та відтворення лісів району.

2.3.11. Бере   участь   у   проведенні   екологічних   експертиз   проектів будівництва великих об'єктів на території району з метою недопущення їх негативного впливу на природне середовище.

2.3.12. Вивчає    стан    реалізації    природоохоронних    заходів,    готує пропозиції щодо оздоровлення навколишнього природного середовища.

2.3.13. Погоджує    положення    про    фонд    охорони    навколишнього природного середовища та контролює використання коштів фонду.

2.3.14. Попередньо розглядає пропозиції щодо організації територій, об'єктів  природно- заповідного фонду місцевого значення, а також інших територій,  що находяться під особливою охороною.

2.3.15. Здійснює контроль за виконанням програм соціально-економічного розвитку та заслуховує на своїх засіданнях інформації щодо їх реалізації.

2.3.16. Бере   участь   в   підготовці   питань,   пов'язаних   з   розвитком промисловості, транспорту та зв'язку, будівельної бази, які вносяться на розгляд районної ради.

2.3.17. Сприяє розвитку житлово-комунального господарства, підприємств торгівлі та побутового обслуговування.

2.3.18. Сприяє забезпеченню безпеки руху транспортних засобів в районі.

2.3.20. Розробляє  пропозиції щодо  розвитку галузей  господарського комплексу   району,   заслуховує   звіти   керівників   відповідних   управлінь районної державної адміністрації та готує висновки.

2.3.21. Бере  участь в  підготовці   регіональних   програм,   прогнозів розвитку промисловості району та готує висновки з цих питань.

2.3.22. Сприяє розвитку малого, середнього підприємництва, захищає законні права підприємців та підприємницьких структур.

2.3.23. Сприяє залученню інвестицій в народногосподарський комплекс району, залучає підприємницькі структури до співпраці.

2.3.24. Вивчає використання коштів, які спрямовуються на будівництво і утримання шляхів.

2.3.25. Керується у своїй діяльності вимогами ст.47 Закону України «Про місцеве   самоврядування   в   Україні»,     іншими  законами   в   частині,   що стосується функціональних питань комісії.

2.3.26. Звітує перед радою про проведену роботу.

2.4. З питань охорони здоровя,  соціального захисту  та гуманітарних питань:

2.4.1. Попередньо розглядає і вносить пропозиції до програми соціально економічного розвитку та бюджету району з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення та гуманітарних питань.

2.4.2. Вивчає стан справ та здійснює контроль за виконанням програми, рішень ради із зазначених питань, зокрема:

-        будівництва та зміцнення матеріальнор-технічної бази  закладів охорони здоров"я та соціального захисту населення;

-          організації медичного обслуговування населення, галузі охорони здоров'я впровадження страхової та сімейної медицини;

-          проведення санітарно-профілактичних заходів, забезпечення санітарного стану населених пунктів, промислових та комунальних підприємств, торгівлі і громадського харчування, місць масового відпочинку громадян;

-          поліпшення   роботи   медико-санітарних   закладів    по  охороні материнства і дитинства, організацій надання медичної допомоги дітям і підліткам;

-          раціонального   використання   бюджетних   коштів,   виділених   на
забезпечення   медичних   закладів   обладнанням,   інвентарем   та   паливом,
проведення ремонту,  стану харчування хворих в лікарнях,  диспансерах,
інших установах галузі охорони здоров'я;

-          здійснення заходів по використанню мережі закладів охорони здоров"я на території району;

-          виконання нормативних актів по призначенню і виплаті трудових та соціальних пенсій, субсидій, всіх видів державної допомоги, передбаченої  чинним законодавством;

-          надання   встановлених  чинним  законодавством  пільг  і   переваг пенсіонерам, ветеранам війни та праці, інвалідам війни, учасникам бойових дій;

-          виконання районних цільових програм з питань своєї діяльності.

2.4.3.  Бере   участь   у   проведенні   санітарно-освітньої   роботи   серед населення.

2.4.4.  Сприяє  залученню  інвалідів  до  роботи  на  підприємствах  і  в організаціях різних форм власності, кооперативах, в домашніх умовах.

2.4.5.  Вивчає стан справ щодо створення нових робочих місць на ринку праці і вносить відповідні пропозиції.

2.4.6.  Попередньо розглядає і вносить пропозиції до програми соціально- економічного розвитку та бюджету району з питань розвитку освіти, науки, культури, сім'ї та молоді, фізичної культури і спорту.

2.4.7.  Вивчає стан справ та здійснює контроль за виконанням програм, рішень ради із зазначених питань, зокрема:

-          будівництва   та  зміцнення   матеріально-технічної  бази   закладів освіти, культури та інших об'єктів соціально-культурного призначення;

-          реалізації заходів,  спрямованих на поліпшення роботи дитячих дошкільних закладів,    шкіл,    вищих   навчальних   закладів   усіх   рівнів акредитиації, їх підготовки до початку навчального року;

-          організації підвезення дітей до місця навчання, гарячого харчування учнів , їх літнього оздоровлення;

-          роботи  закладів  культури   і   мистецтва,   підвищення  їх  ролі   у відродженні і збереженні самобутніх традицій українського народу, розвитку народної творчості, організації дозвілля населення;

-          охорони і відродження пам'ятників історії та культури, залучення населення до проведення робіт по їх утриманню і благоустрою;

-          реалізації програм, спрямованих на соціальну підтримку молодих сімей,  працевлаштування   та   зайнятості   молоді,   розвитку   молодіжного житлового будівництва,  попередження  негативних явищ у молодіжному середовищі;

-          розвитку    фізичної    культури,    спорту    і    туризму    в    районі, раціонального використання фізкультурно-спортивної бази.

2.4.8.  Спільно з відповідними управліннями  райдержадміністрації готує та вносить на розгляд ради пропозиції з питань виховання, навчання, охорони здоров'я  дітей  і  молоді,  фізпідготовки  юнаків  до  виконання  військового обов'язку.

2.4.9.  Сприяє національно-культурному розвитку національних меншин, забезпеченню   конституційних   прав   і   свобод   жителів   району   у   сфері світогляду і віросповідання, міжконфесійний злагоді.

2.4.10.  Розглядає питання висвітлення роботи ради, її постійних комісій, депутатів у засобах масової інформації та вносить пропозиції раді.

2.4.11.  Здійснює попередній розгляд та вносить спільно з відповідними відділами    райдержадміністрації    рекомендації,    висновки    на    пленарне засідання ради з питань діяльності об'єктів комунальної власності галузей освіти, культури, фізичної культури і спорту.

2.4.12.  Керується в своїй діяльності вимогами ст.47 Закону України «Про місцеве   самоврядування   в   Україні»,   іншими   законами   в   частині,   що стосується функціональних питань комісії.

2.4.13.  Звітує перед радою про проведену роботу.

 Заступник голови ради                                                                                        І.І.Серпокрилов

Ви тут: Головна Документи Нормативно правові документи Положення про постійні комісії районної ради VII скликання