МЕТОДИКА розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, міста району

                                                                                                          

                        trizyb1  ПРОЕКТ

 

УКРАЇНА

КОРОСТИШІВСЬКА РАЙОННА   РАДА  ЖИТОМИРСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

П’ята  сесія    VІІ скликання

від                    2016 року  №

 

Про затвердження Положень з  питань

управління   спільною   власністю територіальних

громад сіл, міста району  в новій редакції

 

Керуючись статтями 43, 55, 58, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності”, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, комунальної власності та адміністративно-територіального устрою від    року, районна рада  

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення з питань управління спільною власністю територіальних громад сіл, міста району в новій редакції, а саме:

 

- Положення про оренду майна, що є спільною власності територіальних громад сіл, міста району району (додаток 1);

- Методику розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, міста району (додаток 2);

 

2. Вважати такими, що втратили чинність: додатки 7,8,9  до рішення  26 сесії районної ради від 12.05.2010 року  № 590 «Про затвердження положень з питань управління спільною комунальною власністю територіальних громад сіл, міста району».

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови районної ради Серпокрилова І.І.

 

Голова районної ради                                                              Сергій БОНДАРЧУК

                                  

                                                                                                                   Додаток
до рішення сесії
районної ради
від          р. №

МЕТОДИКА

розрахунку і порядку використання плати за оренду майна
спільної власності територіальних громад сіл, міста району

 

          1.Ця Методика розроблена відповідно до Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду цілісного майнового комплексу підприємства, організації, їх структурних підрозділів (філії, цеху, дільниці), нерухомого майна та окремого індивідуально визначеного майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, міста району, а також майна, що не ввійшло до статутного фонду господарського товариства, створеного у процесі приватизації (корпоратизації).

          2.Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем на основі даної Методики.   Розмір орендної плати може бути змінено за погодженням сторін.

Розмір орендної плати може бути змінено на вимогу однієї з сторін, якщо з незалежних від них обставин істотно змінився стан об’єкта оренди, а також в інших випадках, встановлених законодавчими актами України.

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах, орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення.

           3.До орендної плати не включаються експлуатаційні витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які, відповідно до укладених угод про відшкодування на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг, надає балансоутримувач. Такі суми сплачуються орендарем окремо, пропорційно  розміру займаної загальної площі. Крім пропорційно займаної площі, договір може передбачати й інші критерії розподілу і оплати споживчих послуг, один з яких обирається за взаємною згодою сторін, а саме: пропорційно кількості користувачів, за кількістю джерел електрообладнання тощо.

   4. За цією Методикою розраховується орендна плата за цілісний майновий комплекс, нерухоме майно (будівлі, споруди, нежилі приміщення), інше окреме індивідуально визначене майно. Розрахунок складається з таких етапів:

–  визначається розмір річної орендної плати;

– встановлюється розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку орендної плати;

– розраховується розмір  орендної плати за перший та наступні місяці оренди.

Коли термін дії оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності, на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

Добова орендна плата розраховується шляхом ділення відповідної місячної орендної плати, визначеної за цією Методикою, на кількість діб роботи об’єкта оренди (доступу до об’єкта оренди) протягом цього місяця, відповідно до встановленого режиму користування орендованим майном.

Погодинна орендна плата розраховується шляхом ділення відповідної добової орендної плати на кількість годин роботи об’єкта оренди (доступу до об’єкта оренди) протягом доби, відповідно до встановленого режиму користування орендованим майном.

За базу для розрахунку орендної плати приймається вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки.

Розрахунок орендної плати за базовий місяць затверджується орендодавцем.

5. Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси підприємств визначається за формулою:

Опл

=

(Воз + Внм) х Сор.ц 
________________________________, 
100 

де Опл - розмір річної орендної плати, грн.;

Воз - вартість основних засобів за незалежною оцінкою на час оцінки об'єкта оренди, гривень;

Внм - вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на час оцінки об'єкта оренди, гривень;

Сор.ц - орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів державних підприємств, визначена згідноз додатком 1.

  Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна, встановлюється за згодою сторін, але не менш як 10 відсотків вартості орендованого майна за результатами незалежної оцінки, а у разі, коли орендарем є суб'єкт малого підприємництва, - не менш як 7 відсотків вартості орендованого майна за результатами такої оцінки.

6. У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 7  цієї Методики) розмір річної орендної плати визначається за формулою:

Опл

=

Вп х Сор 
________________________, 
100

де Вп - вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;

Сор - орендна ставка, визначена згідно з додатком № 2. 

Незалежна   оцінка   вартості    об'єкта    оренди    повинна враховувати його  місцезнаходження  і  забезпеченість  інженерними мережами.  Результати  незалежної  оцінки  є  чинними  протягом  6 місяців  від дати оцінки, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки.

7. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету, державними та комунальними закладами охорони здоров'я, музеями, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, національними художніми колективами та концертними організаціями, яким надається фінансова підтримка з державного бюджету, державними та комунальними телерадіоорганізаціями, редакціями державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об'єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв'язку, що їх розповсюджують, Товариством Червоного Хреста України та його місцевими організаціями, асоціаціями органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 гривню. Індексація річної орендної плати проводиться один раз на рік на підставі річних індексів інфляції у строки, визначені договором оренди.

Орендна плата у розмірі, встановленому згідно з абзацом першим цього пункту, не застосовується у разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації:

рекламного та еротичного характеру;

заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;

в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації;

заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.

8. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, і прибудинкової території, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині - пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі

9. Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після перегляду розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за такою формулою:

 

Опл. міс.

=

Опл 
________________ 
12

х Ід.о. х Ім,

х Ід.о. х Ім,

де Опл - розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, гривень;

 Ід.о. - індекс інфляції за період з дати проведення незалежної або стандартизованої оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати;

Ім - індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати. 

Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди.

10. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

11. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі.

12. Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу.

        13. У разі несвоєчасного внесення орендної плати, нараховується пеня, розмір   якої    визначається    договором    оренди    відповідно   до  чинного законодавства.    Якщо   у   разі    несвоєчасного   внесення  орендної плати в орендаря  перед орендодавцем виникла заборгованість, що перевищує розмір орендної   плати   за   3  місяці,   орендодавець   має   право   відмовитися  від договору оренди. У  разі  відмови  орендодавця  від договору оренди, договір є розірваним  з моменту  одержання  орендарем   повідомлення  орендодавця про відмову від договору оренди.

         14. Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету або орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в п’ятиденний термін від  дня одержання його письмової заяви.

         15. Районна рада за рекомендацією постійної комісії районної ради з питань бюджету, комунальної власності та адміністративно-територіального устрою може надавати орендарям пільги щодо орендної плати.

           16. Орендна плата, розрахована згідно з цією Методикою, перераховується:

         а) за оренду цілісних майнових комплексів підприємств –  100 % до районного бюджету;

         б) за оренду майна, орендодавцем якого є районна рада –  100 % до районного бюджету;

       в) за майно, що не ввійшло до статутного фонду господарського товариства, створеного у процесі приватизації (корпоратизації), - до районного бюджету. Якщо господарське товариство, створене в процесі приватизації (корпоратизації), утримує об’єкти житлового фонду, що не ввійшли до його статутного фонду, 70% орендної плати - до районного бюджету, 30% - господарському товариству;

         г) за нерухоме майно, що перебуває на балансі бюджетних установ або  підприємств, організацій спільної власності територіальних громад сіл, міста району – 100 %  до районного бюджету;

         д) за індивідуально визначене майно (крім нерухомого майна) зараховується 100 відсотків підприємству, установі, організації, на балансі яких перебуває це майно. 

17. Кошти отримані від орендної плати нерухомого майна, за клопотанням балансоутримувача, спрямовуються районною радою на утримання (ремонт, реконструкцію, тощо) та придбання комунального  майна.

18. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.

Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна за цінами, застосованими при визначенні розміру орендної плати, і погоджується з Орендодавцем (Коростишівською районною радою).

У разі суборенди приміщення у будівлі, що входить до складу цілісного майнового комплексу, орендна плата визначається з урахуванням частки вартості такого приміщення у загальній вартості відповідної будівлі та частки вартості зазначеної будівлі у загальній вартості орендованих основних засобів цілісного майнового комплексу.

Плата за суборенду майна сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним майно.

19. Підприємствам, організаціям, установам – балансоутримувачам нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, міста району залишити в силі без змін діючі договори оренди до закінчення терміну їх дії.

В договорах оренди, які укладаються вперше, або переукладаються на новий термін, застосовувати дану Методику розрахунку затверджену рішенням сесії районної ради.

 

Заступник голови  ради                                                       І.І. Серпокрилов

         

Додаток 1

до Методики розрахунку і порядку    
використання плати за оренду майна
спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міста району

 

 

ОРЕНДНІ СТАВКИ

за використання цілісних майнових комплексів підприємств

 

Цілісні майнові комплекси підприємств

Орендна ставка, відсотки

 тютюнової промисловості, лікеро-горілчаної та виноробної промисловості, радгоспів заводів (що виробляють виноробну продукцію) 25

 

з виробництва електричного та електронного устаткування, деревини та виробів з деревини, меблів, з організації концертно-видовищної діяльності та виставкової діяльності, ресторанів, морського, залізничного та автомобільного транспорту, торгівлі, випуску лотерейних білетів та проведення лотерей, кольорової металургії, нафтогазодобувної промисловості 

 

20

електроенергетики, газової, хімічної і нафтохімічної промисловості, чорної металургії, зв'язку, швейної та текстильної промисловості, ресторанного господарства (крім ресторанів), з виробництва транспортних засобів, устатковання та їх ремонту, виробництва машин та устатковання, призначеного для механічного, термічного оброблення матеріалів або здійснення інших операцій, з виробництва гумових та пластмасових виробів, лісового господарства, рибного господарства, целюлозно-паперової промисловості, переробки відходів, видобування неенергетичних матеріалів, з надання додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій, паливної промисловості, побутового обслуговування

16

сільського господарства, харчової промисловості (крім лікеро-горілчаної та виноробної промисловості), радгоспів-заводів, крім тих, що виробляють виноробну продукцію), металообробки, освіти, науки та охорони здоров'я, легкої (крім швейної та текстильної) промисловості, з виробництва будівельних матеріалів

12

інші об¢єкти

10

Заступник голови ради                                            І.І. Серпокрилов

           

 

 

               Додаток  2

    до Методики розрахунку і порядку
використання плати за оренду майна спільної
власності територіальних громад сіл,
селищ, міста району

 

ОРЕНДНІ СТАВКИ

за використання нерухомого майна

 

Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням

Орендна ставка, відсотки

1. Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів

100

2. Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти

45

3. Розміщення:

- фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості), банкоматів;

- ресторанів з нічним режимом роботи;

- торговельних об'єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї;

- операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв'язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до мережі Інтернет

40

4. Розміщення:

- виробників реклами;

- салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу;

- торговельних об'єктів з продажу автомобілів;

- зовнішньої реклами на будівлях і спорудах

30

5. Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності

25

6. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів

22

7. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об'єктів нерухомості

21

8. Розміщення:

- клірингових установ;

- майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів;

- майстерень з ремонту ювелірних виробів;

- ресторанів;

- приватних закладів охорони здоров'я;

- суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики;

- розміщення торговельних об'єктів з продажу окулярів, лінз, скелець;

- суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування;

- редакцій засобів масової інформації;

- рекламного та еротичного характеру;

- тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;

 - тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних засобів масової інформації;

- тих, що засновані за участю суб'єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення

20

9. Розміщення:

- крамниць-складів, магазинів-складів;

- турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків;

- торговельних об'єктів з продажу:

        непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів;

        промислових товарів, що були у використанні;

        автотоварів;

        відео- та аудіо продукції

- офісних приміщень;

- антен.

18

10. Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту,тренажерних залів

17

11. Розміщення:

- суб'єктів господарювання, що надають послуги, пов'язані з переказом грошей;

- бірж, що мають статус неприбуткових організацій;

- кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи;

- ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини;

- суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль;

- складів;

- суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів

15

12. Розміщення:

- закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано для споживання в інших місцях;

- суб'єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин

13

13. Розміщення:

- складів;

- суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур'єрська служба);

- стоянок для автомобілів

12

14. Розміщення:

- комп'ютерних клубів та інтернет-кафе;

- ветеринарних аптек;

- рибних господарств;

- приватних навчальних закладів;

- шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів;

- торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих іноземними мовами;

- суб'єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи;

- видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами;

- редакцій засобів масової інформації, крім зазначених у пункті 7 Методики та пункті 8  цього додатка

- суб’єктів кінематографії, основною діяльністю яких є кіновиробництво або технічне забезпечення і обслуговування кіновиробництва за умови, що вони внесені до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів

10

15. Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі

10

16. Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари

9

17. Розміщення:

- кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи;

- аптек, що реалізують готові ліки;

- торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

8

18. Розміщення:

- торговельних об'єктів з продажу ортопедичних виробів;

- ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів;

7

19. Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні

7

20. Розміщення:

- їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи;

- фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи;

- об'єктів поштового зв'язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв'язку;

- суб'єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень;

- торговельних об'єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів

6

21. Розміщення:

- державних та комунальних закладів охорони здоров'я, що частково фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів;

- оздоровчих закладів для дітей та молоді;

- санаторно-курортних закладів для дітей;

- державних навчальних закладів, що частково фінансуються з державного бюджету, та навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету;

- торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою;

- відділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги;

- суб’єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення.

5

22. Розміщення:

- їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах та військових частинах;

- громадських вбиралень;

- камер схову;

- видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою

4

23. Розміщення:

- аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків за рецептами;

- суб'єктів господарювання, що надають ритуальні послуги;

- органів місцевого самоврядування та їх добровільних об'єднань (крім асоціацій органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом);

- науково-дослідних установ, крім бюджетних

3

24. Розміщення:

- аптек, які обслуговують пільгові категорії населення;

- організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами;

- бібліотек, архівів, музеїв, крім музеїв, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів;

- дитячих молочних кухонь;

- торгівельних об'єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій громадян

2

25. Розміщення:

- закладів соціального захисту для безпритульних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів;

- державних та комунальних позашкільних навчальних закладів (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та дошкільних навчальних закладів;

- закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, що утримуються за рахунок місцевого бюджету, зокрема центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної допомоги, центрів реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді

1

26. Розміщення транспортних підприємств з:

- перевезення пасажирів;

- перевезення вантажів

15

18

27. Розміщення творчих спілок, громадських, релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження комерційної діяльності і становить:

   не більше як 50 кв.метрів

   понад 50 кв.метрів

3

7

28. Розміщення громадських організацій інвалідів на площі, що не використовується для провадження комерційної діяльності і становить:

   не більше як 100 кв.метрів

   понад 100 кв.метрів

1

7

28-1. Розміщення суб'єктів господарювання, що виготовляють рухомий склад міського електротранспорту

5

28-2. Розміщення наукового парку, його засновників, партнерів наукового парку, що реалізують проекти наукового парку

10

28-3. Розміщення дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні (крім договорів, орендна плата за якими врегульована міжурядовими угодами)

6

29. Інше використання нерухомого майна

15

30. Розміщення професійних творчих працівників на площі (творчі майстерні), що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

   не більше як 50 кв.метрів

   понад 50 кв.метрів

1

3

Заступник голови  ради                                                 І.І. Серпокрилов

Ви тут: Головна Документи Регуляторні акти МЕТОДИКА розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, міста району